Teenuste osutamise tingimused


1. Üldsätted

1.1 Käesolevad teenusega seotud reeglid ja tingimused (edaspidi Reeglid) kehtivad Kliendile javeebipoele www.sportguru.lt (edaspidi Müüja (Registrikood 136534)) ning sõnastavadKliendi ja Müüja õigused, kohustused ja pooltevahelise vastutuse veebipoes sõlmitud ostu-müügilepingu ajaks.

2. Ostu-müügilepingu kehtivusaeg

2.1. Kliendi ja Müüja vaheline ostu-müügileping sõlmitakse hetkel, kui Klient kinnitab veebipoesostukorvi, klikkides nupul “Osta”, sisestab tarne- ja maksemeetodid ning klikib nupul “Kinnitatellimus”, ning kehtib hetkeni, kui lepingukohustused on täies mahus täidetud.
2.2. Iga Kliendi ja Müüja vaheline leping registreeritakse ja säilitatakse veebipoe andmebaasis.

3. Kliendi õigused

3.1. Kliendil on õigus osta veebipoest tooteid, lähtudes käesolevatest Reeglitest ning LeeduVabariigi õigusaktidest.
3.2. Kliendil (kasutajal) on õigus taanduda ostu-müügilepingust, teavitades Müüjat oma otsusestkirjalikult 14 päeva jooksul pärast kaupade kättesaamist.
3.3. Kliendile kehtivad ka teised käesolevates Reeglites ja Leedu Vabariigi õigusaktideskehtestatud õigused.

4. Kliendi kohustused

4.1. Klient kohustub teavitama Müüjat kaupade tarne täpsest sihtkohast.
4.2. Klient kohustub tellitud kauba vastu võtma ning kaupade ning nende tarne eest tasuma.
4.3. Kui tellimisvormi sisestatud andmed muutuvad, kohustub Klient neid andmeidvärskendama.
4.4. Valitud kaubad on Kliendile reserveeritud kuni tellimuse kinnitamiseni ning ostu-müügileping muutub kohustavaks, kui:
4.4.1. Klient valib maksemeetodiks arvega maksmise pangaülekande teel ning tellimuse summaon Müüja arvele laekunud. Kui Klient ei tasu tellimuse eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul, onMüüjal õigus tellimus ilma etteteatamiseta tühistada. Kui tellimuse eest ei ole sellel tingimuseltasutud, on Müüjal õigus lugeda ostu-müügileping Kliendi poolt tühistatuks.
4.4.2. Klient valib maksemeetodiks tasumise kauba kättesaamisel.
4.5. Klient kohustub järgima teisi käesolevates Reeglites ja Leedu Vabariigi seadusandlusesvälja toodud nõudeid.

5. Müüja õigused

5.1. Kui Klient üritab kahjustada veebipoe tööd või stabiilset toimimist, on Müüjal õigus temaligipääs veebipoele ilma etteteavitamata peatada või lõpetada.
5.2. Müüjal on õigus materiaalsetel põhjustel veebipoe töö ilma Klienti etteteavitamata ajutiseltvõi lõplikult peatada või lõpetada.
5.3. Müüjale kehtivad ka teised käesolevates Reeglites ja Leedu Vabariigi õigusaktideskehtestatud õigused.

6. Müüja kohustused

6.1. Müüja kohustub võimaldama Kliendile korrektselt toimiva veebipoeteenuse.
6.2. Müüja kohustub tarnima Kliendi tellitud kauba Kliendi antud aadressile.
6.3. Kui Müüjal ei ole materiaalsetel põhjustel võimalik tarnida Kliendi tellitud tooted Kliendiaadressile, kohustub ta tagastama tellimuse maksumuse Kliendile 5 tööpäeva jooksul.Niisugusel juhul ei ole Müüjal enam tarnekohustust.

7. Toodete tarne

7.1. Tooted tarnitakse 2-3 tööpäeva jooksul (kui ei ole täpsustatud teisiti).
7.2. Klient kohustub kauba isiklikult vastu võtma. Kui Klient ei saa kaupa isiklikult vastu võttaning tooted tarnitakse Kliendi täpsustatud aadressile või vastavalt muule Kliendi teavitatudinfole, ei võta Müüja vastu hilisemaid pretensioone, kui kaup on tarneprotsessis kahjustadasaanud.
7.3. Müüja või tema autoriseeritud esindaja tarnib kauba vastavalt Kliendi valitudtarnemeetodile.
7.4. Igal juhul ei võta Müüja vastutust tarnetingimuste rikkumise eest, kui kaup ei jõua Kliendiniõigeaegselt või üldse Kliendi süül või Kliendist johtuvatel põhjustel.
7.5. Klient kohustub kauba kättesaamisel koos Müüja või Müüja autoriseeritud esindajagakontrollima kauba üle ning allkirjastama arve või kinnitusdokumendi saadetise kättesaamisekohta. Kui Klient allkirjastab arve või kinnitusdokumendi saadetise kättesaamise kohta, loetaksesee nõusolekuks saadetise hea seisukorraga. Kui Klient märkab, et saadetis on saanudkahjustada (kortsus, märg või muul moel kahjustatud), peab ta märkima selle koos Müüja võiMüüja esindajaga arvele või kinnitusdokumendile ning esitama saadetise kahjustuse kohtaavalduse. Kui nimetatud samme ei ole astutud, ei võta Müüja vastutust saadetise kahjustumiseeest, kui need kahjustused on tekkinud tarneprotsessi ajal ning Klient ei ole sellest Müüjat võiMüüja esindajat kauba kättesaamisel teavitanud.

8. Kauba tagastamine

8.1. Tellitud tooted saab tagastada 14 päeva jooksul.
8.2. Tagastatavad tooted peavad vastama järgmistele kriteeriumitele:
8.2.1. Tagastatavad kaubad peavad olema õiges ja kahjustamata originaalpakendis.
8.2.2. Tooted ei tohi olla kahjustatud.
8.2.3. Tooted peavad olema kasutamata ning säilitanud kaubandusliku välimuse (sildid küljes,kaitsekleebised eemaldamata jne).8.2.4. Tagastatavad tooted peavad olema samades komplektides, mis kauba tarnimise ajal.
8.3. Müüjal on õigus tagastatavaid tooteid mitte vastu võtta, kui tooted ei vasta punktis 8.2väljatoodud tingimustele.

9. Garantiiteenus

9.1. Kõik tooted on originaaltooted, millele kehtib kolmekuune kaubagarantii. Garantiiperioodalgab lepingu sõlmimisega (tellimuse kinnitus) ning Kliendil on seaduse järgi õigus garantiile,kui toode või teenus on ebapiisava kvaliteediga.
9.2 Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
9.2.1 jalanõusid on pestud või kuivatis kuivatatud;
9.2.2 kogemata või meelega on tekitatud mehaanilisi vigastusi (toode on katki, sisselõikegavms);
9.2.3 toodet on valesti kasutatud;
9.2.4 toodet on kasutatud valel eesmärgil (näiteks siseruumis kandmiseks mõeldud jalanõusidon kantud õues või spordijalatseid pestud pesumasinas);
9.2.5 toode on kulunud loomulikult. See käib eriti korvpallijalatsite kohta, mis kuluvad kiiresti.Näiteks professionaalse korvpallijalatsi talla vastupidavusaeg on umbes kolm kuud.

10. Vastutus

10.1. Klient on vastutav registreerimisvormi sisestatud andmete õigsuse eest. Kliendile langebtäielik vastutus tagajärgede ja vigade eest, mis on põhjustatud registreerimisvormi sisestatudandmete ebakorrektsusest.

11. Privaatsus- ja turvalisuspoliitika

11.1 Kliendi esitatud isikuandmeid (e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, aadress jne)kasutab Müüja üksnes korrektse teenuse osutamiseks. Kliendi loata ei edastata temaisikuandmeid teenuse osutamisega mitte seotud kolmandatele osapooltele ega otseturundusekanalitesse. Müüja ei võta vastutust aadressile www.sportoguru.lt postitatudkasutajakommentaaride sisu eest.
11.2 Kliendil on õigus saada Müüjalt enda kohta käivate isikuandmete säilitamise kohta tasutainfot ning nõuda nende muutmist, blokeerimist või kustutamist, kontakteerudes Müüjaga telefonil+370 677 61597 või e-posti aadressil [email protected].
11.3 Kliendil on õigus saada Müüjalt infot selle kohta, missugustest allikatest pärinevaid jamissuguseid tema kohta käivaid isikuandmeid Müüja on kogunud, mis eesmärgil neidtöödeldakse ning missugustele andmetöötlejatele on neid vähemalt viimase aasta jooksuledastatud. Info saamiseks tuleb Kliendil kontakteeruda Müüjaga telefonil +370 677 61597 või e-posti aadressil [email protected].
11.4 Kliendil on õigus nõuda enda kohta käivate isikuandmete korrigeerimist, hävitamist,blokeerimist või andmete kogumise ja säilitamise lõpetamist, kui isikuandmete töötlemisel onrikutud seadusega ettenähtud nõudeid. Nõude edastamiseks tuleb Kliendil kontakteerudaMüüjaga telefonil +370 677 61597 või e-posti aadressil [email protected].

12. Maksmine

12.1 Maksetega seotud lisatasud on erinevad ja sõltuvad konkreetsete pankade jateenusepakkujate hinnakirjadest.
12.2 Kui Klient valib maksemeetodiks maksmise kullerile kauba kättesaamise ajal, kuid keeldubkauba vastuvõtmisest või ei ilmu kaupa vastu võtma, on Müüjal õigus nõuda Kliendilt väljaKliendi vastutustundetu käitumise tõttu tekkinud kahjud.

13. Lisasätted

13.1 Enne ostu-müügilepingu sõlmimist on Kliendil võimalus küsida e-posti [email protected] rohkem infot toodete omaduste kohta (kui seda infot pole toote juures jubaolemas) ning samuti infot lepingu andmete ja lepingu sõlmimise kohta.

14. Lõppsätted

14.1. Kõik Kliendi ja Müüja vahelist ostu-müügilepingut puudutavad eriarvamused lahendatakseläbirääkimiste teel. Meie veebipoest ostetud kaupade kohta käivate kaebuste ja muudavaldustega on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti või Tarbijavaidluste komisjoni pooleaadressil www.tarbijakaitseamet.ee